Komentář k ročnímu výkazu o základních knihovnách

okresu Rokycany v roce 2018


8 základních knihoven s profesionálními pracovníky

/z toho 1 s regionální funkcí/

51 základních knihoven s neprofesionálními pracovníky


 

Obsluhované knihovny jsou takové jednotky, se kterými má Městská knihovna Rokycany jakožto pověřená knihovna uzavřenou smlouvu o poskytování služeb v rámci výkonu regionálních funkcí. MěK Rokycany obsluhovala ve sledovaném období 58 knihoven v regionu, z toho 51 neprofesionálních a 7 profesionálních. Celkový počet knihoven se v porovnání s předchozím rokem nezměnil, zůstal ustálen na 59. 36 m2.

 

Velikost obsluhované populace
Velikost obsluhované populace byla vyplněna dle pokynů s odvoláním na údaje Ministerstva vnitra, a to k 1. 1. 2019. Konkrétně můžeme hovořit o 46 091 obyvatelích, což je méně než v předchozím období.

 

Knihovní fond
Celkový přírůstek knihovního fondu byl v tomto roce navýšen na 9 034 knihovních jednotek. Celkový úbytek byl naopak 6 901 knižních jednotek, což můžeme vysvětlit třemi revizemi, které proběhly v obsluhovaných knihovnách, konkrétně se jednalo o Městskou knihovnu Hrádek, Místní knihovnu Cheznovice a Místní knihovnu Dobřív. Knihovní fond dosáhl hodnoty 347 852 knihovních jednotek.

 

Uživatelé
Celkový počet registrovaných uživatelů za rok 2018 se v porovnání s předchozím rokem snížil (konkrétně o 227). Nárůst byl zaznamenán v případě registrovaných uživatelů do 15 let (o 17 více). Viditelnější pokles byl zaznamenán u návštěvníků celkem, ten je nižší o 8 670, jedná se již o několik let pokračující trend. Dochází k němu i přes nárůst počtu uskutečněných kulturních akcí, kterých bylo o 86 více než v roce 2017, a dalších snah o propagaci a zvýšení atraktivnosti knihoven. Také počet návštěvníků využívající internet v knihovně zůstává přibližně stejný. V poslední řadě nesmíme opomenout počet návštěvníků knihovny využívající internet, kde také dochází k recesi.

 

Výpůjčky
Počet výpůjček celkem se výrazně snížil o 32 223. Největší podíl zaujímají výpůjčky krásné literatury dospělým uživatelům, následováno výpůjčkami periodik a naučné literatury dospělým uživatelům, čtvrté místo pak zaujímají výpůjčky krásné literatury pro děti. Počet prolongací se v roce 2018 snížil o 25 918.

 

Další údaje
V rámci cirkulace výměnných fondů se sice snížil celkový počet souborů o 5, nicméně počet v nich obsažených svazků se značně navýšil, a to o 1 593. Průměrně každá knihovna včetně profesionálních obdržela více než 222 svazků, což je jednak více než třikrát tolik, než ukládají pravidla pro regionální funkci, ale také o 27 svazků více než v roce 2017. Průměrný počet knih zahrnutých v jednom souboru byl 134 svazků, což představuje nárůst o 23 svazků v porovnání s minulým obdobím, tedy rokem 2017.

Jak již bylo zmíněno výše, počet uskutečněných kulturních akcí se zvýšil na počet 687 (o 86 akcí). Vzdělávacích akcí se konalo také více, konkrétně 5. Knihovny v regionu se zapojily k celostátně pořádaným akcím, můžeme jmenovat například Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, Knížka pro prvňáčka a Noc s Andersenem. Profesionální knihovny se v neposlední řadě zaměřují i na spolupráci se základními a mateřskými školami v obcích.

 

Zaměstnanci
Počet zaměstnanců v ostatních základních knihovnách s profesionálními pracovníky se oproti roku 2017 nezměnil, zůstává na hodnotě 7,8. Jako pozitivní můžeme hodnotit fakt, že osobní náklady na ně vynaložené vzrostly o více než 340 tisíc korun.

Pokud se zaměříme na knihovny s neprofesionálními pracovníky, zaznamenáme zde mírný pokles osobních nákladů, a to z důvodu nárůstů počtu dobrovolníků v těchto knihovnách. Dobrovolní pracovníci, kteří za svou práci nemají nárok na mzdu, můžeme nalézt v neprofesionálních knihovnách v obcích Břasy, Bujesily, Cheznovice, Chlum, Kakejcov, Kornatice, Lhotka u Radnic, Líšná, Mlečice, Němčovice, Plískov, Podmokly, Terešov, Vejvanov, Vísky a Vranovice.

 

Příjmy, výdaje
Celkové příjmy knihoven zůstávají víceméně stejné, oproti minulému období se změnilo pouze rozložení. V roce 2018 byl zaznamenán příjem finančních prostředků nejen z rozpočtů obcích, ale knihovny v Újezdu u Svatého kříže a ve Zvíkovci získaly granty také ze státního rozpočtu.

Knihovny jak profesionální, tak i neprofesionální investovaly více finančních prostředků na nákup knihovního fondu. V případě knihoven s profesionálními knihovníky se jednalo o nárůst o více než 15 tisíc korun, u neprofesionálních knihoven pak o více než 20 tisíc korun.

 

Závěr
Na základě výše uvedených dat můžeme konstatovat, že v klíčových ukazatelích došlo v roce 2018 k mírné recesi v několika klíčových ukazatelích. Byl sice navýšen knihovní fond, ale počet výpůjček oproti roku 2017 klesl, stejně tak i počet registrovaných uživatelů a návštěvníků celkem. Výjimku pak představují registrovaní uživatelé do 15 let, jejichž počet mírně vzrostl.

Pokud se zaměříme na výměnné fondy, na základě uvedených dat můžeme konstatovat, že obsluhované knihovny regionu jsou zásobeny větším počtem svazků než kdykoli dříve. Počet vzdělávacích i kulturních akcí také vzrostl, což je bezesporu pozitivní trend.

Co se týče příjmů a výdajů knihoven, zde můžeme identifikovat dva rozdílné trendy. Zatímco u profesionálních knihoven došlo k nárůstu finančních prostředků jak v oblasti osobních nákladů zaměstnanců, tak i v oblasti výdajů na pořízení knihovního fondu, v případě knihoven s neprofesionálními pracovníky je tomu přesně naopak. Nedostatek finančních prostředků na nákup knihovního fondu i odpovídající finanční ohodnocení práce knihovníků se pak následně promítá i do návštěvnosti knihoven, které nemohou konkurovat aktuálností fondu a atraktivní vybaveností knihovnám profesionálním.